Hajléktalanokat Ellátó Intézet

A hajléktalan személyeket segítő intézmény – a szolgáltatást igénybe vevők emberi méltóságának, alapvető jogainak tiszteletben tartása mellett – segítséget nyújt a hajléktalan személyek életviteléhez, éjszakai pihenéséhez, nappali tartózkodásához, segítséget nyújt az érdekérvényesítéshez, érdekképviselethez. A szociális munka eszközeivel és módszereivel támogatja és elősegíti a hajléktalanságból történő kilépést, egyéni szükségletnek megfelelő, más szociális szolgáltatás, ellátás igénybevételét.

Olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek lehetővé teszik a kialakult veszélyhelyzetek elhárítását, a rászorulók védelmét, a krízishelyzetbe jutott személyek létfenntartását, lehetőségeket biztosít a munkába állásra, a társadalomba való visszailleszkedésre.

A szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról, szolgáltatásokról, azok hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban tájékoztatást nyújt az ellátottak számára.

 

A hajléktalan-ellátás területei, az ellátottak köre

 • Nappali melegedő (30 férőhely)
 • Népkonyha (maximum napi 50 adag)
 • Utcai szociális szolgálat (Sopron és közigazgatási területe)
 • Éjjeli menedékhely (23 férőhely)
 • Átmeneti szállás (37 + 5 férőhely) működik.

Célcsoport:

 • az utcán, illetve közterületen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan (lakhatással egyáltalán nem rendelkező) személyek,
 • átmenetileg vagy tartósan hajléktalan életmódba kényszerült személyek,
 • életvitelszerűen nem lakás céljára szolgáló helyiségben élő személyek,
 • lakhatással rendelkező, de rászoruló személyek (pl. népkonyha)

 

A szolgáltatások igénybevételének feltétele

Utcai szociális szolgálat:

1.) hajléktalan státusz

2.) az ellátást igénylő és a szociális munkás együttműködése

Nappali melegedő, Népkonyha:

3.) érvényes negatív tüdőgondozói, szükség esetén bőrgyógyászati igazolás

4.) a Házirend elfogadása és betartása

Átmeneti szállás (nők és férfiak részére): 1-4. pont, továbbá:

5.) orvosi igazolás egészségi állapotról

6.) rendszeres jövedelem és a havonta ismétlődő takarékoskodás elfogadása

7.) a térítési díj határidőre történő megfizetése

8.) amennyiben ápolást nem igénylő, önellátási képességgel rendelkező személy a kérelmező.

Éjjeli menedékhely (férfiak részére) 1-4. pont, továbbá:

11.) női férőhelyeket jelenleg csak a téli időszakban tartunk fenn.

 

A szolgáltatások/ellátások igénybevételének módja

Az Intézet bármely szolgáltatásának igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő szóbeli (utcai szociális munka, nappali melegedő, éjjeli menedékhely, népkonyha) vagy írásbeli kérelmére (átmeneti szállás) indul. A szociális munkás tájékozódik az ügyfél egészségi és mentális állapotáról, családi vagy társas kapcsolatairól, jövedelmi helyzetéről, a kialakult élethelyzet okairól, szükségleteiről, igényeiről. Ezt követően megoldási javaslatokat tesz a rászorulónak, és vele közösen állítja össze az elvégzendő feladatokat, jelöli ki az együttműködés kereteit és határidejét.

 

 

Utcai szociális szolgálat

 

Célja: az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális segítése, egészségügyi felvilágosítása preventív célzattal, valamint a célcsoport társadalmi integrációjának elősegítése a szociális munka eszközeivel.

Az utcai szociális munka leginkább közterületre „kivitt” szociális szolgáltatás egyrészt a már nyilvántartott hajléktalan személyek segítése céljából, másrészt a még felderítetlen hajléktalan egyének, csoportok felkutatása, bevonásának kezdeményezése az ellátórendszerbe, harmadrészt az utcai életmód felszámolásával kapcsolatos tevékenységek összehangolt működtetése.

Működési rendje:

 

Téli időszakban, november 1. és április 30. között 14-22 óráig

Nyári időszakban május 1. és október 31. között 8-16 óráig

 

Ügyfélfogadási rendje hétfőtől péntekig: 2 órában (nyáron 12-14 óráig, télen 14-16 óráig)

 

Elérhetőségek:                                 9400 Sopron, Magyar u. 22.

Tel: 30/827 37 61

 

A biztosított szolgáltatások, tevékenységek formái

 • felderítés: az utcai szociális munkások feltérképezik a kliensek lehetséges tartózkodási helyeit, melyeket ún. szociális térképen is rögzítenek
 • az ellátási terület rendszeres bejárása: a munkatársak rendszeresen bejárják azokat a felderített területeket, ahol a kliensek tartózkodnak
 • információnyújtás, tájékoztatás, tanácsadás: a kliens által igénybe vehető szolgáltatásokról, ellátásokról, jogosultságokról
 • túlélést segítő eszközök biztosítása: esetenként konzervvel való ellátás, meleg takaróval, ruhaneművel való ellátás,
 • segítő beszélgetés, mentális gondozás
 • szociális ügyintézés: a háttérirodában, ügyfélfogadási időben
 • adományok közvetítése
 • jelzések fogadása – visszajelzés: már felderített vagy ismeretlen hajléktalan személyekkel kapcsolatos információk, problémák rögzítése. Az utcai szociális munkások a bejelentést követő, lehető legrövidebb időn belül felkeresik a helyszínt, és megteszik a szükséges intézkedéseket. Fontos a jelzések pontosan megfogalmazott adattartalma, mint pl. időpont, helyszín, azonosításra alkalmas személyleírás, az esetlegesen megtett intézkedés.
 • szállítás: a kliens beleegyezésével, előre megszervezett (pl. időpontra történő megjelenés) esetben, illetve eseti jelleggel, rendkívüli helyzet kezelésére (pl. kórházba, menhelyre történő szállítás).

 

Nappali Melegedő

 

Nappali ellátást nyújtó intézmény, amely 30 fő nappali tartózkodására, tisztálkodásuk biztosítására, szabadidejük hasznos eltöltésére ad lehetőséget.

 

Célja: Olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a hajléktalan személyek részére biztosít személyes életvitelt elősegítő, krízishelyzetben támaszt nyújtó, közösségi kapcsolatot is elősegítő támogatást.

 

A biztosított szolgáltatások, tevékenységek formái

 • tisztálkodás, személyes ruházat tisztítása, szárítása,
 • segítő beszélgetés (mentális gondozás),
 • tanácsadás, mentálhigiénés segítségnyújtás,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése, konzultáció
 • szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, abban közreműködés,
 • egészségügyi ellátásokhoz kapcsolódó szervezőmunka,
 • postai küldemények érkeztetése, közvetítése,
 • értékmegőrzés (az intézet erre vonatkozó szabályzatának megfelelően, illetve a szekrények befogadó kapacitásának mértékéig).

 

Elérhetőség: 9400 Sopron, Magyar u. 22.

Tel:20/489 41 85

 

Népkonyha

 

Célja: A népkonyha alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem vesznek igénybe.

 

A működés feltételei:

 • Népkonyha szolgáltatás a Nappali Melegedő közösségi helyiségében kapott helyet, ahol a rászorulók alkalmi étkeztetésére igény van.
 • Az étel elfogyasztása helyben történik, melegítő konyhán történő tálalással, ennek megfelelően biztosított:
 1. a) kézmosási lehetőség, nemenként elkülönített illemhely,
 2. b) evőeszköz és étkészlet,
 3. c) az étel osztásával megbízott személyzet.

 

Elérhetőség: 9400 Sopron, Magyar u. 22.

Tel:20/489 41 85

 

Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye

 

A Hajléktalanok Éjjeli menedékhelye átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, amely hajléktalan férfiak részére biztosít éjszakai pihenési, és tisztálkodási lehetőséget (kivéve krízisidőszakban, ekkor női férőhelyet is kialakítunk).

A menedékhely szolgáltatásait azok vehetik igénybe, akik éjszakáikat közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségekben töltenék, és akiknek az ellátás hiánya testi épségét, életét veszélyeztetné.

A hajléktalanok éjjeli menedékhelye naponkénti elhelyezést nyújtó ellátás, az alapvető szükségletek kielégítését biztosító minimumszolgáltatásokkal. Az igénylők a rendelkezésre álló férőhelyek erejéig vehetik igénybe a hét minden napján 17.00 – 07.00 óráig (23 fő). A regisztráció – a személyes megjelenéskor – az ún. „Felvételi adatlapon” történik. A házirend tartalmazza az igénybevétel feltételeit, a közösségi együttélés szabályait, ezen előírásokat be kell tartani.

 

Az ellátás során az Intézmény az alábbiakat biztosítja:

 • ágy (ágynemű nélkül),
 • hideg-melegvizes fürdőhelyiség,
 • textíliák (törülköző, takaró),
 • tisztálkodó szerek (fürdéshez és borotválkozáshoz,
 • az értékek biztonságos elhelyezése érdekében zárható szekrényt az igénybevétel idejére,
 • a kliens aktivitásának, társas és családi kapcsolatainak fenntartása, az önálló életvezetés megtartása, lakhatásának lehetséges megoldása érdekében szociális és mentálhigiénés munkatárs segítő közreműködése
 • a fűtés, világítás és a melegvízzel való ellátás folyamatosan biztosított.

 

Elérhetőség: 9400 Sopron, Kossuth L. u. 10.

Tel:20/489 04 76

 

Hajléktalanok Átmeneti Szállása

 

A Hajléktalanok Átmeneti szállás átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény. Fizikai férőhelyek: 6 női, 15 férfi (Kossuth L. u. 10.), valamint 5 férfi (Balfi u. 15.)

Az ellátást azok vehetik igénybe, akik önálló életvitelre képesek, és hajlandóságot mutatnak a hajléktalan létből való kiemelkedés érdekében kialakított együttműködésre és feladatvállalásra a szociális munkással Az ellátásért térítési díjat kell fizetni, ez azonban függ a lakó jövedelmi helyzetétől.

Az ellátás az igénylő kérelemének helyben hagyása, valamint a lakhatás feltételeiről szóló megállapodás, a házirend tudomásul vétele és aláírása után vehető igénybe.

A megállapodás határozott időre legfeljebb 1 év időtartamra szól. A határidő lejártát megelőző hónapban a szociális munkás megvizsgálja, hogy az ellátást igénybe vevő a környezetébe visszahelyezhető-e. Tapasztalatairól összegző feljegyzést készít, melyben javaslatot tesz az ügyféllel való együttműködés további lépéseiről. Ha nem helyezhető vissza, akkor az Intézet vezetőjénél kérelmezi az ellátás időtartamának további maximum 1 évvel történő meghosszabbítását. Az átmeneti szállást igénybe vevő személy részére – ha az ellátást legalább hat hónap időtartamra veszi igénybe – a szociális munkás gondozási tervet készít. A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási feladatokat, valamint azok megvalósításának módszereit, határidejét. A gondozási terv eredményességének feltétele az ügyfél aktív közreműködése.

 

Az ellátás során az Intézmény az alábbiakat biztosít:

 • éjszakai pihenés körülményeit,
 • hideg-melegvizes fürdőhelyiséget a személyi tisztálkodásra,
 • étel melegítésre, főzésre, étkezésre szolgáló helyiséget,
 • textíliát (ágynemű)
 • személyes ruházat tisztítására mosógépet,
 • az értékek biztonságos elhelyezése érdekében zárható szekrényt, az intézményi jogviszony idejére
 • az önálló életvezetés megtartása, lakhatásának lehetséges megoldása érdekében szociális és mentálhigiénés munkatárs segítő közreműködését
 • közösségi együttlétre szolgáló helyiséget.

 

Elérhetőség: 9400 Sopron, Kossuth L. u. 10.

Tel: 20/489 04 76

A soszi.hu a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket használ. A honlap további használatához a sütik kezelését el kell fogadnia. További információ

A süti beállítások ennél a soszi.hu honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás