loader image

Idősek
Otthona

nappali ellátás • közösség

Intézetünkben tartós elhelyezéssel közel kétszáz lakó számára nyújtunk napi 24 órában teljes körű ápolást, gondozást. Célunk, hogy lakóink szép környezetben, családias légkörben éljék meg mindennapjaikat.

Bekerülés

Bekerülési feltételek

Az idősek otthonában a gondozási szükséglet vizsgálat eredményére szolgáló értékelő adatlap alapján III. fokozatú vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.

Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a fenti gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Az idős otthoni ellátásra jogosultak a Sopron Járás illetékességi területén élők.

Idősek otthonába a kérelmezővel együtt az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a meghatározott gondozási szükséglet hiányában is felvehető.

Az Időskorúak Gondozóházába ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra nyújtható a teljes körű ellátás, illetve különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosának szakvéleményét figyelembe véve egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

Az intézményben az ellátás igénybevétele önkéntes. Az elhelyezés iránti kérelem benyújtása előtt szóbeli és írásbeli tájékoztatót kapnak az érdeklődők, igény esetén megmutatjuk az intézményt. Személyes gondoskodást nyújtó ellátást a kérelmező, illetve annak törvényes képviselője kérhet, Törvényes képviseletre akkor van szükség, ha a kérelmező nem rendelkezik az ügyeinek viteléhez szükséges belátási képességgel.

Az intézményvezető a rendelkezésére álló információk, gondozási szükséglet szakvéleménye a jövedelemről kiállított igazolás alapján és az elhelyezési kérelmek beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről és a soron kívüli elhelyezésről.

A kiértesítés a férőhely elfoglalásáról telefonon és ezzel egyidejűleg írásban történik. A gondozott a férőhelyet a kiértesítéstől számított 8 napon belül foglalhatja el. Az intézmény igazgatója az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetőleg annak törvényes képviselőjével megállapodást köt. Az intézmény vezetője a mindkét fél által aláírt megállapodást tizenöt napon belül megküldi a fenntartónak.

Amennyiben a férőhelyet nem foglalja el, a soron következő várakozó kiértesítésére kerül sor.

A bekerüléshez szükséges dokumentumok

Előgondozás

Az előgondozás keretében az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre.

Az előgondozást végző személy a fentiek mellett tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, valamint a térítési díj várható mértékéről is.

Az előgondozás célja: 

 • Az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése, annak megállapítása, hogy állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása.
 • Tájékoztatás nyújtása az igénybe vevő részére az intézményi életre való felkészülésre.
 • Annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosul-e az ellátásra.
 • A szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére az intézményben.
 • Az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új lakó fogadására, a beilleszkedés zavartalan biztosítására.

Az ellátásról

Ikva Idősek Otthona

Az Ikva Idősek Otthonában egyszeri használatba vételi díj befizetésével élethosszig tartó lakhatást és gondozást, az 1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározottak szerinti ellátást biztosítunk egy és két személyes lakrészekben.

A használati jog nem örökölhető, az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni.

Balfi úti Idősek Otthona

A Balfi úti intézményben az ellátás 5 részlegen történik, ahol 1 – 2 – 3 – 4 ágyas szobában kerülnek elhelyezésre a gondozottak. Személyi térítési díj ellenében gondozást, átlagos ápolást és az 1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározottak szerinti ellátást biztosítunk.

Időskorúak Gondozóháza

Az Időskorúak Gondozóháza a Balfi úti telephelyen található.

Személyi térítési díj ellenében gondozást, átlagos ápolást és teljes körő ellátást biztosítunk. Az Időskorúak Gondozóházába ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra nyújtható a teljes körő ellátás, illetve különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosának szakvéleményét figyelembe véve egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

Egészségügyi ellátás

A bentlakásos intézmény – a lakóotthon kivételével – biztosítja az ellátást igénybe vevők egészségügyi ellátását.

Az egészségügyi ellátás keretében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény köteles gondoskodni az igénybe vevő

 • egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról,
 • * orvosi ellátásáról a 2. számú melléklet szerinti óraszámban,
 • * szükség szerinti alapápolásáról, az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben meghatározott szakápolási tevékenységek kivételével, ennek körében különösen
  • a személyi higiéné biztosításáról,
  • a gyógyszerezésről,
  • az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtásról,
 • * szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz való hozzájutásáról,
 • kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról,
 • e rendeletben meghatározott gyógyszerellátásáról,
 • gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról.

* A bentlakásos szociális intézmény orvosa biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának rendszeres ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, az egészségügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott szűréseket, a gyógyszerrendelést, valamint szükség esetén az egészségügyi szakellátásba történő beutalást.

Szakorvosi ellátás

A Balfi úti Idősek Otthonában és az Ikva Otthonban neurológus, bőrgyógyász, szemész és pszichiáter szakorvosi rendelés vehető igénybe. 

Fizikai ellátás

Biztosítjuk az ellátó részlegek biztonságos kialakítását, megfelelő világítását, a lakószobák, fürdők, mellékhelyiségek, kiszolgáló helyiségek tisztaságát. Minden részlegen található foglalkoztatás céljára szolgáló helyiség. Elhelyeztünk tájékozódást segítő eszközöket, feliratokat. Látogató fogadására alkalmas helyiséget biztosítunk. Intézményünk szépen parkosított, padokkal, napernyőkkel felszerelt udvarral rendelkezik, melyet lakóink a házirendben rögzített módon használhatnak.

A fizikai ellátás keretein belül biztosítjuk a lakók testi-lelki komfortját, kielégítjük higiénés, mozgási, táplálkozási, szükségletét, amennyiben a gondozott fizikai, egészségi és mentális állapota ezt szükségessé teszi.

A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási, fejlesztési feladatokat és azok megvalósításának módszereit. A gondozási tervet az ellátás igénybevételét követően egy hónapon belül kell elkészíteni.A gondozási terv gondozási anamnézis alapján készül, magába foglalja a fizikai ellátást, az egészségügyi szolgáltatást, a mentálhigiénés gondozást és az egyénre szabott foglalkoztatást.

A gondozási dokumentáció felülvizsgálatát évente végezzük. Módosítjuk, ha a lakó gondozási problémája megoldódott, ha nem értük el a kitűzött célt, új problémát állapítottunk meg vagy kiderül, hogy a célok nem reálisak.

Gondozási lapon dokumentáljuk a gondozási tervben meghatározott tevékenységek elvégzését. A gondozási terv végrehajtása team-munkában történik (háziorvos, szakorvosok, diplomás ápolók, szakápolók, szociális gondozók, segédápolók, mentálhigiénés szakasszisztens, foglalkoztató nővér, gyógytornász, mozgásterapeuta), a gondozási csoport valamennyi tagja részt vesz benne. A gondozottal kapcsolatos tevékenységek koordinációját az ezzel megbízott gondozó és osztályvezető nővér végzi és az intézetvezető főnővér irányítása és ellenőrzése mellett.

Demens betegek ellátása

A szakma szabályai szerint minden részlegünkön látunk el demens betegeket. Ezen kívül külön demens részleg is működik.

Demens lakóink számára speciális bánásmód biztosítása szükséges, amely megfelel megváltozott szükségleteiknek. Célunk csökkenteni a mentális és pszichés hanyatlást szinten tartani a még meglévő funkciókat, javítani életminőségüket. Ellátásuk magas szintű elméleti és gyakorlati tudással rendelkező szakdolgozókkal oldható meg.

Speciális szükségleteinknek megfelelően fontos a biztonságos környezet kialakítása, a tájékozódást segítő szimbólumok alkalmazása és a használati eszközök célszerű megválasztása.

Foglakoztatásuknál előtérbe kell helyezni a tüneteikre irányuló foglalkoztatási formákat pl.: memória tréning, és az alapvető életműködéseket segítő foglakozásokat.

A bentlakásos otthonokban élő demens betegek állapotát jelentősen meghatározza, hogy az intézmény milyen gondozási feltételeket nyújt és mennyire tud inger gazdag stimuláló környeztet és közösséget kínálni.

Foglalkoztatás

A foglalkoztatás feladata: az intézmény lakói részére hasznos, élménydús időtöltés biztosítása, az egyéni gondozási tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően. A foglalkoztatás napi, heti, havi illetve éves foglalkoztatási terv szerint történik.

A foglalkoztatásban jelentős szerepe van a foglalkoztató nővéreknek, akik szervezik a programokat, de természetesen részt vállalnak a feladatok megvalósításából a szakmai TEAM tagjai is, illetve az intézmény összes dolgozója.

Jó kapcsolatokat építettünk ki a város általános illetve középiskoláival, akik ünnepi előadásokat tartanak, kulturális programjainkon részt vesznek.

A foglalkoztatás formái

 • Az aktivitást segítő fizikai tevékenységek (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna, mobilizálás stb.).
 • A szellemi és szórakoztató tevékenységek (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás).
 • Nagyon népszerű a dalárda, melynek tagjai rendszeresen fellépnek az intézmény rendezvényein. A Nosztalgia Kávéház keretében régi dalok hallgatásával, finom sütemények és kávé mellett az emlékek felidézésére van lehetőség. Az irodalmi kávéházban irodalmi műveket beszélnek meg, olvasnak fel.
 • A kulturális tevékenységek (pl. rendezvények, ünnepségek, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, csereüdülések, kiállítások stb.).
 • Kreatív foglalkozások (pl.: hímzés, varrás, tojásfestés, díszek készítése, az intézmény évszakhoz illetve eseményekhez kötött feldíszítése stb.).
 • A szabadidő hasznos eltöltésének keretében a lakók kisegítő tevékenységet végeznek (varrás, takarítás, harangozás, növények gondozása), melyért munkajutalmat kapnak.
 • A foglalkoztatás keretében gondozzák az intézeti sírokat is.

Érdek-képviseleti fórum

 • Az ellátottak a jogaik, érdekeik érvényesítése céljából érdek-képviseleti fórum működik.
 • Az Érdek-képviseleti Fórum tagjai az Intézmény lakóinak, dolgozóinak, a lakók hozzátartozóinak és a fenntartó választott képviselőiből áll.
 • A működés részletes szabályait az Érdek-képviseleti Fórum Szabályzata tartalmazza.
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek megfelelően az intézményben a gondozottak az ellátással kapcsolatos problémáikkal, panaszaikkal az ellátottjogi képviselőhöz fordulhatnak.
 • Az ellátottjogi képviselő elérhetősége valamennyi részlegen illetve a főbejáratnál lévő faliújságon kifüggesztésre került.

Szolgáltatások

Étkeztetés

Az intézmény saját konyhával rendelkezik, amely a HACCP minőségbiztosítási rendszer szerint működik. Az étkeztetést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítjuk a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével. Az ellátottak étkeztetése keretében legalább napi háromszori étkezést – ebből legalább egy alkalommal – meleg ételt biztosítunk. Ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, részére – orvosi vagy dietetikusi javaslatra – diétás étkezést biztosítunk.

Ruházattal és textíliával való ellátás

Ha az ellátást igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű ellátás részeként a jogszabályban meghatározottak szerint az intézmény biztosítja.

Fodrászat

Heti egy alkalommal áll lakóink rendelkezésére az intézmény területén, a városi áraknál lényegesen olcsóbban.

Varroda

Kisebb átalakításokat, varratásokat lehet elvégeztetni térítésmentesen, illetve az egész intézmény textília javítási munkáit elvégzi a házirendben rögzített módon.

Mosoda

A teljes körű ellátás része, az intézetben keletkező szennyest és a személyes ruhadarabokat is lehet itt mosatni, a mosodai rend szerint.

Térítési díjak

  A 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendeletben meghatározott
szakosított szociális ellátások személyi térítési díja:

Intézmény A térítési díj mértéke
Idősek Otthona (Balfi út 80.) 5 000 Ft/fő/nap
Emelt Szintű IKVA Otthon (József Attila utca 5.) 7 000 Ft/fő/nap

 

A 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet értelmében
az Emelt Szintű (Ikva) Idősek Otthona – József Attila utca 5. – igénybevételekor fizetendő egyszeri hozzájárulás mértéke:
Egyszemélyes lakrész 3 000 000 Ft
Kétszemélyes lakrész 4  000 000 Ft
Kétszemélyes lakrész (nem házaspár esetén) 2 000 000 Ft/fő

 

A 15/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet értelmében
az Idősek Otthona (Balfi út) – Balfi út 80. – igénybevételekor fizetendő egyszeri hozzájárulás mértéke:
Átlagos ellátás 1 100 000 Ft

Idős Emberek Gondozásáért Alapítvány

Cím:

9400 Sopron, Balfi út 80.

Bankszámlaszám:

OTP Bank 11737083-20093673-00000000

Adószám

18536986-1-08

Az Idős Emberek Gondozásáért Alapítvány 1998. június 22-én jött létre. Az alapítvány kezelő szervezete a kuratórium, amely jelenleg 5 főből áll. Az alapítvány célja az idős emberek egészségi, kulturális, és foglalkoztatási feladatainak támogatása, ünnepi programok szervezésén kívül az idős otthonban élő emberek életkörülményeinek segítése, eszközök, berendezések beszerzése révén.

Az alapítvány szoros kapcsolatban áll az Egyesített Szociális Intézménnyel (Sopron, Balfi út 80.). Az idős otthon életében az alapítvány szerepe, segítő tevékenysége meghatározó, kiemelkedő fontosságú az intézmény céljainak megvalósításában. A támogatók befizetése és a különböző pályázatokon elnyert összegek segítségével lehetőség nyílik olyan programok megvalósítására, eszközök beszerzésére, amelyeket az idős otthon költségvetése nem tesz lehetővé, de az idős emberek életminőségét jelentősen javítják, mindennapi életüket szebbé teszik. A foglalkoztatás az idősek számára hasznos időtöltés, amely feledteti betegségüket, csökkenti feleslegesség érzésüket, közösségteremtő, új élményt és örömet nyújtó, gyógyító erejű terápiás „munka”.

A mozgásterápiás foglalkoztatások egészségmegőrző, az idősek testi kondícióját javító sportprogramok színvonalasabbá tételéhez eszközök vásárlásával járul hozzá az alapítvány (labda, tornabot, szobabicikli). A különböző jeles ünnepeket foglalkoztató programokkal ünnepelhetik az idősek, ilyenkor a programokat és az épület feldíszítését az alapítvány biztosítja. De támogatást biztosít az alapítvány kulturális programok – színház, tárlat, múzeumi kiállítás – látogatásához is és segít megszervezni az idősek kirándulásait országon belül vagy egy közeli külföldi országba. A 2010. év nyarán megrendezett I. Családi Nap anyagi fedezetét nagy részben az alapítvány biztosította. A rendezvény sikere minden várakozást felülmúlt, elismerést aratott a gondozottak, hozzátartozók és a dolgozók körében is.

Keressen minket bizalommal!

Balfi úti Idősek Otthona

Balfi út 80.

telefon

email

Ikva Idősek Otthona

József Attila utca 5.

telefon